موارد امنیتی که در هنگام سقوط آسانسور باید انجام داد تا از بروز صدمات جبران ناپذیر جلوگیری کنیم. در این ویدئو همچنین آمار و ارقام حوادث و تلفات در اثر بروز حادثه در آسانسور اعلام میشود.