دانلود کاتالوگ تاور کرین

جهت مشاهده کاتلوگ محصولات تاور کرین در اوزان مختلف بخش مربوطه را باز نموده و روی لینک دانلود کلیک نمایید.
تاور های 3 تن
تاور کرین 427 Mدانلود
تاور کرین 428-N-Pدانلود
تاور های 4 تن
تاور کرین 429 Bدانلود
تاور کرین E10/14Cدانلود
تاور های 5 الی 6 تن
تاور F-15-15Cدانلود
تاور MC 85دانلود
تاور MC 85 Bدانلود
تاور MC 125دانلود
تاور 8 تن
تاور 646Gدانلود
تاور E2/23Gدانلود
تاور F2/20دانلود
تاور H20/14Cدانلود
تاور F2/23دانلود
تاور F2/23Bدانلود
تاور F2/23Aدانلود
تاور های 10 تن
تاور کرین 744 CSدانلود
تاور کرین CMAX TC7034 و CMAX 6016دانلود
تاور کرین H25/14Cدانلود
تاور کرین MC 205Bدانلود
تاور های 12 تن
 TOPKIT G3/28Gدانلود
 TOPKIT H30/30Cدانلود
 TOPKIT H3/36Bدانلود
TOPKIT H30/23Bدانلود
 TOPKIT K30/30Cدانلود
 TOPKIT H30/23Cدانلود

H3.36B

تاور های 16 الی 20 تن
تاور کرین 85.20Rدانلود
 TOPKIT H40/40Cدانلود
تاور کرین J5/45دانلود
 TOPKIT K5/50Bدانلود
 TOPKIT K5/50Cدانلود
 TOPKIT K40/27Cدانلود