خود ایستاییارتفاع موجودانتهای بازوبرق مصرفیمدل دستگاه- دریافت کاتالوگ
65 متر53 متر10 تن2.75 تنPotain MDT 249 J10
65 متر51.7 متر12 تن2.6 تنPotain MDT 249 J12
65 متر71.2 متر10 تن3.1 تنPotain MDT 259 J10
65 متر71.2 متر12 تن2.9 تنPotain MDT 259 J12
65 متر74 متر10 تن3.3 تنPotain MDT 269 J10
70 متر74 متر12 تن3.1 تنPotain MDT 269 J12
70 متر74 متر12 تن3.2 تنPotain MDT 319
70 متر70.9 متر12 تن3.2 تنPotain MDT 349 L12
70 متر70.9 متر16 تن3 تنPotain MDT 349 L16
70 متر95.7 متر12 تن3.4 تنPotain MDT 389 L12
70 متر95.7 متر16 تن3.3 تنPotain MDT 389 L16