خود ایستاییارتفاع موجودانتهای بازوبرق مصرفیمدل دستگاه- دریافت کاتالوگ
55 متر55.1 متر6 تن1.35 تنPotain MDT 109
55 متر56.3 متر6 تن1.9 تنPotain MDT 139
60 متر74.5 متر8 تن1.8 تنPotain MDT 189
65 متر70.4 متر8 تن1.95 تنPotain MDT 219 J8
65 متر70.4 متر10 تن1.9 تنPotain MDT 219 J10