برای دریافت مشخصات فنی تاور کرین پتن (کاتالوگ) بر روی مدل دستگاه کلیک کنید.

خود ایستاییارتفاع موجودانتهای بازوبرق مصرفیمدل دستگاه- دریافت کاتالوگ
80 متر92.8 متر20 تن3.7 تنPotain MD 509 M20
80 متر94.5 متر25 تن3.7 تنPotain MD 509 M25
80 متر81.5 m20 تن4.7 تنPotain MD 559
80 متر81.5 متر25 تن5.8 تنPotain MD 569
80 متر90 متر25 تن5.9 تنPotain MD 679 M25
80 متر89.3 متر40 تن5.1 تنPotain MD 679 M40
80 متر84.2 متر25 تن6.7 تنPotain MD 689 M25
80 متر90 متر40 تن6 تنPotain MD 689 M40